Türkçe – TED BANDIRMA KOLEJİ

Türkçe

Dil, duygu ve düşünceleri ifade etmeyi sağlayan bir iletişim aracı olmanın ötesinde, milletlerin meydana gelmesinde ve varlığını devam ettirmesinde çok önemli bir temeldir. Milletler dil, inanç, kültür, soy gibi belli değerler üzerinde var olur ki bunlardan belki de en önemlisi dildir. Aynı dili konuşan insanlar, topluluk olmanın ötesine geçerek milli şuura sahip olur, ulus olur. Bunun için dilin millet hayatında çok büyük önemi vardır.

Milletler, tıpkı dil gibi canlı bir kavramı ifade eder. Doğar, büyür, yaşar ve belki de bir gün ölürler. Nasıl ki kültür bir millet için vazgeçilmez bir değerse ve insanlar kültürleri sayesinde bazı erdemlere, yaşayışlara, ahlâka vs. sahip oluyorlarsa; dil de bir milletin temel taşlarındandır. Çünkü dil bir topluluğun millet olmasını sağlar. Onlar arasında yeri doldurulamaz bağlar kurar. Onu ayakta tutar, yaşatır. Dilini kaybeden milletler, benliğini de kaybeder.

Toplum içi iletişimi sağlaması ve kültür taşıyıcılığı yapmasının yanında birey olarak insanın düşüncelerini en derin duygularla ifade edebilmesi, hayatı anlamlandırması, anlatması ve bireyi hayata özgür bir fert olarak katması açısından düşünüldüğünde ana dilin bireysel ve toplumsal olarak ne denli önemli olduğu görülmektedir.

Türkçe bölümünün genel amacı; öğrencilerimize anlama ve anlatma ile ilgili dilsel beceri ve alışkanlıkları kazandırmak, onların Türkçeyi etkili kullanmalarını sağlayarak yetkin bir ana dil bilinci oluşturmaktır.

Bu doğrultuda öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve etkili kullanma becerisini geliştirmeye, dilimizin en güzel ve seçkin örneklerini okutarak öğrencilerimize dil ve edebiyat sevgisi kazandırmaya çalışmaktayız. Dili güzel kullanma becerisi kazandırmanın en temel yolunun kitap okumak olması sebebiyle seçmiş olduğumuz okuma kitaplarının edebi değeri yüksek ve öğrencilerimize analitik düşünce becerisi ve yaratıcılık kazandırmada katkıda bulunacak eserler olduğunu belirtebiliriz.

Türkçe dersi; 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda “dinleme”, “konuşma”, “okuma”, “yazma” ve “dil bilgisi” olmak üzere çok yönlü ve nitelikli gelişimi amaçlayan başlıklar altında işlenmektedir.

Atatürk Köşesi

Ansolon